Głównym celem działań sieci dyrektorów i wicedyrektorów było podniesienie kompetencji i wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz opracowanie nowych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w zarządzaniu szkołą.

Sieć Dyrektorów i Wicedyrektorów

Głównym celem działań sieci dyrektorów i wicedyrektorów było podniesienie kompetencji i wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz opracowanie nowych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w zarządzaniu szkołą.

Jako temat przewodni szkoleń z ekspertami zewnętrznymi wybrano:,, Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”.Odbyły się dwa spotkania z ekspertem – Panią Izabelą Grabowską. Tematem pierwszego była rola dyrektora jako pracodawcy.

 Podczas spotkania zostały omówione:

- rodzaje dokumentów  prawa  wewnątrzszkolnego,

- różnice między decyzją a zarządzeniem,

- tryb wprowadzania zmian  prawnych,

- technika przygotowywania  decyzji  i zarządzenia w dowolnej sprawie.

Drugie spotkanie dotyczyło roli dyrektora jako pracobiorcy i podjęto następujące obszary tematyczne:

- zadania dyrektora w zakresie prawa pracy,

- obowiązki dyrektora w ramach BHP,

- Kodeks Pracy a  Karta Nauczyciela.

W ramach działań na platformie zamieszczone zostały artykuły:

Organizacja i zarządzanie w pracy dyrektora”,

Lubię swoją szkołę”,

Kropla drąży skałę”,

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela - postępowanie wyjaśniające”,

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela - postępowanie dyscyplinarne”,

Odwołanie dyrektora szkoły”,

Nauczyciel na wycieczce szkolnej”.

Przedmiotem rozważań na forum stały się zmiany w prawie (Kwalifikacje nauczyciela etyki, Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi , Zasady wyboru nowych podręczników w szkołach,Pensje nauczycieli) oraz nowe rozwiązania dla oświaty (E-dziennik coraz popularniejszy,Etyka nawet dla jednego ucznia, W szkołach będą asystenci nauczyciela).