Notatka z działalności sieci współpracy i samokształcenia Rawicz-matematyka

Notatka z działalności sieci współpracy i samokształcenia

 Rawicz-matematyka

 Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

 W ramach działań sieci zaplanowano i przeprowadzono cztery spotkania:

1. Spotkanie integracyjne – 4 godz.
2. Spotkanie z ekspertem: Jak pracować na lekcji matematyki ze zróżnicowaną intelektualnie grupą uczniów? – 4 godz.
3. Spotkanie z ekspertem: Praca z uczniem zdolnym – 4 godz.
4. Spotkanie podsumowujące – 4 godz.

Spotkania z ekspertami miały charakter warsztatowy i dotyczyły następujących zagadnień:

- dostosowanie programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów
- praca na lekcji z uczniami mającymi problemy: organizacja pracy, zróżnicowanie metod i form pracy, dobór zadań
 - budowanie zadań wyrównujących i uzupełniających dla uczniów ze spe
wykorzystanie w procesie dydaktycznym gier i zabaw matematycznych
 - zadania tekstowe i metodyka ich rozwiązywania
 - efektywne wykorzystanie środków multimedialnych na lekcjach
 - rola zajęć wyrównawczych z matematyki i ich organizacja
 - konkursy i zawody matematyczne, specyfika przygotowania ucznia do wybranego konkursu
 - formy pozalekcyjne wspierające rozwój ucznia zdolnego
- wykorzystanie Internetu i programów komputerowych w stymulowaniu rozwoju ucznia zdolnego
- metody aktywizujące na lekcjach matematyki
- program GeoGebra jako interaktywne narzędzie przekazu i prezentacji treści programowych

Kontynuacją i uzupełnieniem podjętych zagadnień były spostrzeżenia, komentarze i materiały rozpowszechniane wśród uczestników sieci za pośrednictwem platformy cyfrowej. Zostały one pogrupowane w tematyczne wątki:

 

Realizacja podstawy programowej w klasie 1 szkoły ponadgimnazjalnej

Program GeoGebra na różnych etapach edukacyjnych

 

Czy nowoczesne technologie wspierają uczniów w uczeniu się matematyki?

 

Prezentacja własnych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych

 matura 2014

 

Zadania na wymagania

 

egzamin gimnazjalny

arkusze maturalne

 

uczeń slaby

 

powtórzenia do matury

 

uczeń zdolny

 

gry edukacyjne na różnych poziomach nauczania

 

Praca z uczniem ze SPE

 

Matura z matematyki 2015

Powyższe wątki i zamieszczane w nich materiały dedykowane są nauczycielom z różnych etapów edukacyjnych, zawierają odnośniki do cennych stron internetowych, gdzie można pobrać szersze materiały metodyczne i dydaktyczne, jak poradniki, filmy i in. Ponadto wszystkie dokumenty znajdujące się w wątkach tematycznych są także dostępne w zakładce Pliki. Tam też umieszczone zostały materiały ze spotkań z ekspertami przekazane przez prowadzących.

Platforma cyfrowa pełniła także rolę przekaźnikową – wiadomości, informacje, pytania techniczne, ustalenia dotyczące tematyki spotkań, refleksje itp.

Wątek dotyczący zastosowania programu GeoGebra w nauczaniu matematyki ma w założeniu służyć udostępnianiu gotowych plików programu przydatnych w przygotowaniu lekcji matematyki na różnych etapach edukacyjnych. Jednakże podjęte zostały także próby umieszczania instrukcji wykonywania materiałów w tym programie, które zamierzam przekształcić w przyszłym roku w szkolenie e-learningowe.

Słów kilka chciałabym poświęcić jeszcze na temat wątku Prezentacja własnych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych. Ma on służyć dzieleniu się dobrymi praktykami w zakresie metodyki prowadzenia zajęć z matematyki. Można umieszczać w nim scenariusze całych lekcji lub ich fragmentów bądź opisywać sprawdzone rozwiązania metodyczne w procesie realizacji wymagań szczegółowych podstawy programowej.