Wyniki przeprowadzonych szkoleń wskazują jak ważne jest właściwe rozpoznanie potrzeb poszczególnych szkół co do tematyki szkolenia. Rzutuje ono na własną aktywność nauczycieli biorących udział w szkoleniu , zaangażowanie w realizację zajęć , a następnie uzyskane efekty. Z pewnością także na przebieg i efektywność szkoleń miało wpływ widoczne i sygnalizowane przez prowadzących zaangażowanie uczestników, którzy mimo licznych obciążeń jakie towarzyszyły im w okresie realizacji aktywnie w nich uczestniczyli i przykładali dużą uwagę do wymiany doświadczeń. Na podkreślenie zasługuje też sprawne przygotowanie zajęć przez SORE ( szkolnych organizatorów rozwoju edukacji ) , ich obecność na wszystkich szkoleniach i przygotowanie warunków technicznych do realizacji zajęć.

Niewątpliwie istotne dla dalszego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności będzie jej systematyczne stosowanie w praktyce szkolnej , tym bardziej, że wspólne szkolenia całej Rady Pedagogicznej zapewniły jednakowe spojrzenie na omawiane problemy.

W ramach realizacji projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęto realizację drugiego etapu - przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla nauczycieli. Doskonaleniem objętych zostanie 495 nauczycieli z 27 szkół i przedszkoli objętych wsparciem w ramach projektu. Łącznie przeprowadzonych zostanie 437 godzin szkoleniowych. W celu wyłonienia firm, które będą realizować szkolenia w ramach projektu, odbyły się postępowania przetargowe. W ich wyniku wyłoniono 2 firmy : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz AiA Doradztwo i Diagnoza Psychologiczna s.c. Realizacja tego etapu rozpoczęła się 17 lutego 2014 i potrwa do końca kwietnia.

Szkołą, w której szkolenia dla nauczycieli zostały zainaugurowane był Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu. Zajęcia na temat : Jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny poprowadziła Gabriela Wojciechowska, pracownik ODN w Poznaniu.

W dniu 7 października 2013 w Zespole Szkół nr 3 w Rawiczu odbyła się uroczysta inauguracja projektu : Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W inauguracji udział wzięli: Krzysztof Synoracki - Wicestarosta Rawicki, Józef Zuter - Burmistrz Bojanowa, Zbigniew Koszarek - Burmistrz Jutrosina oraz dyrektorzy 27 szkół i przedszkoli, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu.
Projekt na terenie Powiatu Rawickiego na charakter innowacyjny i pilotażowy. Jego celem jest budowanie nowego systemu doskonalenia nauczycieli poprzez przeprowadzenie szczegółowej diagnozy potrzeb danej placówki a następnie wdrożenie konkretnej oferty doskonalenia zawodowego. Jego realizacja potrwa do 31 lipca 2015 roku i obejmie 60 % wszystkich szkół i przedszkoli na terenie Powiatu Rawickiego. Obejmuje swoim wsparciem 27 szkół i przedszkoli ( 8 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 3 technika, 4 licea ogólnokształcące, 4 zasadnicze szkoły zawodowe i 2 przedszkola ).
W projekcie realizowane będą 2 podstawowe zadania :
1. procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli w oparciu o oferty doskonalenia ( realizacją tego zadania bezpośrednio zajmują się Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji - SORE )
2. organizację sieci współpracy i samokształcenia.

W okresie realizacji projektu w każdej szkole/ przedszkolu objętym wsparciem przeprowadzone zostaną następujące działania :
1. wstępna diagnoza potrzeb w wyniku przeprowadzenia warsztatu diagnostycznego ,
2. wybór jednej z dwudziestu czterech ofert doskonalenia,
3. opracowanie Rocznego Planu Wspomagania ( RPW),
4. przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli ( rad pedagogicznych ) przeprowadzonych przez zewnętrznych ekspertów,
5. przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla nauczycieli i dyrektorów ,
6. wdrożenie przeprowadzonych w szkole/ przedszkolu zmian,
7. opracowanie sprawozdania z Rocznego Planu Wspomagania ( RPW) i przedstawienie go członkom rady pedagogicznej .

Ponadto w okresie realizacji projektu utworzone zostaną cztery tematyczne sieci współpracy i samokształcenia ( sieci tematyczne : dyrektorów, polonistów, matematyków oraz sieć problemowa – wychowawcza ) Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń pomiędzy ich uczestnikami. Nauczyciele i dyrektorzy uczestniczący w pracach sieci oprócz warsztatów mogą doskonalić swoje kompetencje poprzez pracę na udostępnionej przez ORE platformie internetowej .
Projekt : Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim jest realizowany przez Powiat Rawicki jest całkowicie finansowany z funduszy europejskich .

stopka